Sử dụng tác phẩm không phải xin phép hay trả tiền thù lao.

Sử dụng tác phẩm không phải xin phép hay trả tiền thù lao.

Những sáng tác về văn học, nghệ thuật, khoa học…được gọi chung là tác phẩm. Một khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chât nhất định thì người sáng tạo ra nó sẽ được xác định là tác giả và mặc nhiên được hưởng các quyền kinh tế, nhân thân trong […]

Read More

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Pháp luật bảo đảm quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình và chống lại những hành vi xâm phạm của những chủ thể khác. Vậy, những hành vi như thế […]

Read More

Hành vi xâm phạm quyền liên quan

Hành vi xâm phạm quyền liên quan

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Pháp luật bảo hộ quyền liên quan của tác giả/ chủ sở hữu đối với tác phẩm của mình, loại bỏ […]

Read More

Tổ chức, cá nhân cần làm gì để bảo hộ nhãn hiệu

Tổ chức, cá nhân cần làm gì để bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là tổng thể các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thể được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân mà không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký.

Read More

Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu trước khi tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền được tiến hành trong thời gian 1 ngày đối với kiểm tra sơ bộ và 03 ngày với tra cứu chính thức.

Read More

Chuyển nhượng quyền tác giả, tác phẩm

Chuyển nhượng quyền tác giả, tác phẩm

Chuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu đối với một, một số hoặc toàn bộ quyền tài sản, quyền công bố tác phẩm hoặc cả quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng.

Read More

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền được pháp luật quy định. Tuy nhiên, tác giả/chủ sở hữu không được chuyển nhượng quyền nhân thân trừ quyền công bố tác phẩm. […]

Read More

Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của các tổ chức, cá nhân đối với các tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Theo đó, các chủ thể sở hữu quyền tác giả không chỉ là những người đã sáng tạo ra tác phẩm mà còn là những người có quyền sở hữu đối […]

Read More