Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ. Quyền liên quan đến quyền tác giả, gọi tắt là quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Tuy nhiên, không phải trong trường hợp nào, các đối tượng quyền liên quan này cũng được bảo hộ. Pháp luật đã quy định rõ các đối tượng nói trên sẽ được bảo hộ quyền liên quan trong một số trường hợp nhất định, cụ thể là:

Thứ nhất, cuộc biểu diễn chỉ được bảo hộ khi:

+ Cuộc biểu diễn được thực hiện bởi công dân Việt Nam, tại địa điểm trong hoặc ngoài nước.

+ Cuộc biểu diễn được thực hiện bởi người nước ngoài chỉ trong phạm vi nước Việt Nam.

+ Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình  hoặc chưa được định hình nhưng đã được phát sóng.

+ Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.

Thứ hai, bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ khi:

+ Bản ghi âm, ghi hình của nhà xuất bản có quốc tịch Việt Nam.

+ Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thứ ba, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa được bảo hộ khi:

+ Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa được tổ chức có quốc tịch Việt Nam phát sóng.

+ Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mà hóa của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.