Cách viết bản mô tả sáng chế. Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một trong những tài liệu cần thiết khi tiến hành đăng ký sáng chế là bản mô tả sáng chế. Bản mô tả sáng chế gồm 2 phần: phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.

Phần mô tả sáng chế gồm các nội dung:

  • Tên sáng chế: thể hiện vắn tắt đối tượng hoặc các đối tượng được đăng ký (sau đây gọi là “đối tượng”); tên sáng chế phải ngắn gọn và không được mang tính khuếch trương hoặc quảng cáo;
  • Lĩnh vực sử dụng sáng chế: lĩnh vực trong đó đối tượng được sử dụng hoặc liên quan;
  • Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế: tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các đối tượng tương tự đã biết, nếu có);
  • Bản chất kỹ thuật của sáng chế: bản chất của đối tượng, trong đó phải nêu rõ các dấu hiệu (đặc điểm) tạo nên đối tượng và phải chỉ ra các dấu hiệu (đặc điểm) mới so với các giải pháp kỹ thuật tương tự đã biết;
  • Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);
  • Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế;
  • Ví dụ thực hiện sáng chế;
  • Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được.

Phạm vi bảo hộ sáng chế:

Phạm vi bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Phạm vi bảo hộ được trình bày rõ ràng, ngắn gọn phù hợp với phần mô tả và bản vẽ trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu bảo hộ.