SỔ TAY BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Người biểu diễn được bảo hộ những quyền gì?

Người biểu diễn được xác định là người trình bày các tác phẩm văn học, nghệ thuật (của mình hoặc của người khác) bao gồm vũ công, diễn viên, ca sĩ, nhạc công và một số đối tượng khác. Theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ, những chủ thể này là các đối Đọc tiếp

Sử dụng tác phẩm không phải xin phép hay trả tiền thù lao.

Những sáng tác về văn học, nghệ thuật, khoa học…được gọi chung là tác phẩm. Một khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chât nhất định thì người sáng tạo ra nó sẽ được xác định là tác giả và mặc nhiên được hưởng các quyền kinh tế, nhân thân trong Đọc tiếp

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Pháp luật bảo đảm quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình và chống lại những hành vi xâm phạm của những chủ thể khác. Vậy, những hành vi như thế Đọc tiếp

Hành vi xâm phạm quyền liên quan

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Pháp luật bảo hộ quyền liên quan của tác giả/ chủ sở hữu đối với tác phẩm của mình, loại bỏ Đọc tiếp

Chuyển nhượng quyền tác giả, tác phẩm

Chuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu đối với một, một số hoặc toàn bộ quyền tài sản, quyền công bố tác phẩm hoặc cả quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng.

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền được pháp luật quy định. Tuy nhiên, tác giả/chủ sở hữu không được chuyển nhượng quyền nhân thân trừ quyền công bố tác phẩm. Đọc tiếp

Chủ sở hữu quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của các tổ chức, cá nhân đối với các tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Theo đó, các chủ thể sở hữu quyền tác giả không chỉ là những người đã sáng tạo ra tác phẩm mà còn là những người có quyền sở hữu đối Đọc tiếp

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Trên thực tế khi một tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả nhưng vì một lý do khách quan hay chủ quan nào đó mà Giấy chứng nhận đó bị hư hại, bị mất hoặc đã được cấp nhưng cơ quan Nhà nước phát hiện ra thiếu xót, sai Đọc tiếp