Quyền tác giả là quyền của các tổ chức, cá nhân đối với các tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Theo đó, các chủ thể sở hữu quyền tác giả không chỉ là những người đã sáng tạo ra tác phẩm mà còn là những người có quyền sở hữu đối với tác phẩm.

Luật sở hữu trí tuệ đã đưa ra cách hiểu ngắn gọn nhất về chủ sở hữu quyền tác giả, đó có thể là các cá nhân, tổ chức sở hữu một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản trong quyền tác giả. Các chủ thể này có thể là:

Thứ nhất, tác giả. Bất cứ người nào khi sáng tạo ra tác phẩm đều có các quyền nhân thân và quyền tài sản của tác phẩm. Bởi họ chính là những người sử dụng tài năng, tâm huyết, thời gian và có thể là tiền bạc để tạo ra tác phẩm, khác với lao động thông thường tạo ra của cải vật chất, lao động tinh thần của tác giả lại tạo ra những tác phẩm có giá trị về vật chất hay tinh thần.

Thứ hai, đồng tác giả. Khi một tác phẩm được sáng tạo bởi nhiều người cùng chung sức thì những người này được gọi là đồng tác giả, đều có các quyền tài sản và quyền nhân thân đối với tác phẩm. Trong trường hợp các đồng tác giả có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm ảnh hưởng đến phần của các tác giả khác thì có các quyền tác giả đối với phần riêng biệt đó.

Thứ ba tổ chức cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả để tạo ra tác phẩm được xác định là chủ sở hữu quyền tác giả, được sở hữu các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm (quyền nhân thân), trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Thứ tư, người thừa kế. theo pháp luật về thừa kế, tổ chức, cá nhân có thể được thừa kế quyền tác giả và trở thành chủ sở hữu quyền tác giả. Quyền này được giới hạn bao gồm các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm (quyền nhân thân).

Thứ năm, người được chuyển giao quyền. Theo thỏa thuận, một cá nhân, tổ chức có thể được chuyển giao một hoặc một số quyền tài sản và quyền nhân thân là quyền công bố tác phẩm. Lúc này, tổ chức, cá nhân được chuyển giao các quyền đó sẽ được xác định là chủ sở hữu quyền tác giả. Trong trường hợp đang quản lý các tác phẩm khuyết danh thì tổ chức cá nhân sẽ được hưởng quyền sở hữu quyền tác giả cho đến khi xác định được tác giả.

Thứ sáu, nhà nước. Nhà nước có thể được xác định là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm như: tác phẩm khuyết danh trừ trường hợp tác phẩm này đã được tổ chức, cá nhân khác quản lý; tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản; tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.

Thứ bảy, tác phẩm khi kết thúc thời hạn bảo hộ quyền tác giả thì sẽ thuộc về công chúng. Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng tác phẩm nhưng phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả.