Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền được pháp luật quy định. Tuy nhiên, tác giả/chủ sở hữu không được chuyển nhượng quyền nhân thân trừ quyền công bố tác phẩm.

Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì chỉ được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan khi được sự đồng ý của các đồng chủ sở hữu. Hoặc, có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm có phần riêng biệt, có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan của mình đối với phần mà mình làm chủ sở hữu.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan cần có:

  • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
  • Căn cứ chuyển nhượng;
  • Giá, phương thức thanh toán;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.