Chuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu đối với một, một số hoặc toàn bộ quyền tài sản, quyền công bố tác phẩm hoặc cả quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng.

Trường hợp có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải được sự đồng ý của các đồng chủ sở hữu. Nếu tác phẩm có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả có thể chuyển nhượng phần của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, quyền tài sản bao gồm:

 • Làm tác phẩm phái sinh.
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.
 • Sao chép tác phẩm
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải có các nội dung chính sau:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.
 • Căn cứ chuyển nhượng.
 • Giá, phương thức thanh toán.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.