Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn là mười năm.

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì chủ sở hữu của nhãn hiệu phải nộp đơn gia hiệu trong khoảng thời gian 6 tháng trước thời gian hết hiệu lực của văn bằng bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ.

Đơn gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể nộp muộn hơn quy định ở trên nhưng chỉ trong thời gian 6 tháng kể từ ngày hết hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp phí gia hạn và 10% lệ phí nộp muộn đối với mỗi tháng nộp muộn.

Hồ sơ gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

  • Tờ khai gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.