Trên thực tế khi một tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả nhưng vì một lý do khách quan hay chủ quan nào đó mà Giấy chứng nhận đó bị hư hại, bị mất hoặc đã được cấp nhưng cơ quan Nhà nước phát hiện ra thiếu xót, sai phạm thì cần phải được cấp lại, đổi hay hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đó một cách kịp thời để tránh những phiền phức, thiệt hại không đáng có xảy ra.

Cấp lại hoặc đổi : trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi quyền sở hữu tác giả, quyền sở hữu quyền liên quan thì các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp, đổi lại Giấy chứng nhân đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho chủ sở hữu.

Hủy bỏ hiệu lực : trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan mà không phải là chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hay chủ sở hữu bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát song đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan có trách nhiệm thu hồi, hủy bó hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan đó.

Tổ chức cá nhân nào phát hiện ra việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan trái với các quy định của pháp luật thì có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan đó.

Các thủ tục thực hiện việc cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

–          Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan có thể tự nộp đơn hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác nộp đơn tại Cục bản quyền tác giả ( hoặc văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại tp.HCM, tp Đà Nẵng hoặc sở văn hóa thể thao và du lịch của các tỉnh, thành) và nêu rõ lý do xin đổi hoặc cấp lại

–          Cơ quan có thẩm quyền sau khi tiếp nhận đơn, xem xét yêu cầu rồi ra quyết định cấp, đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan.