Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, giải pháp kỹ thuật cũng là một loại tài sản mà người sở hữu nó có thể thực hiện các quyền năng như chiếm hữu, sử dụng, định đoạt.

 Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp nghĩa là việc chuyển nhượng loại quyền này từ người sở hữu nó sang một cá nhân, tổ chức khác. Việc chuyển nhượng này được pháp luật thừa nhận và cho phép. Tuy nhiên, xuất phát từ những đặc điểm của hoạt động chuyển nhượng này nên pháp luật đã đặt ra những quy định cụ thể đối với loại hợp đồng này.

Về mặt hình thức, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thể hiện dưới dạng văn bản (không yêu cầu phải công chứng, chứng thực)

Về mặt nội dung, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải chứa những nội dung sau:

Thứ nhất, tên, địa chỉ của các bên

Thứ hai, căn cứ chuyển nhượng

Thứ ba, giá chuyển nhượng, mức giá này do hai bên tự thỏa thuận

Thứ tư, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Ngoài ra, hợp đồng có thể bổ sung thêm một số nội dung khác tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên nhưng phải đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và những văn bản pháp luật có liên quan.