Nội dung quyền tác giả. Một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học….khi được đình hình dưới một hình thức vật chất nhất định thì người sáng tạo ra nó sẽ đương nhiên được bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả bao gồm các quyền về nhân thân và tài sản. Trong đó, nội dung của các quyền này được xác định như sau:

Thứ nhất, quyền nhân thân bao gồm:

+ Quyền đặt tên cho tác phẩm

+ Đứng tên thật hoặc bút danh tên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

+ Công bố tác phẩm hoặc cho người khác công bố tác phẩm của mình.

+ Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho phép người khác sửa chữa, sao chép, xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây ảnh hưởng xấu đến danh dự và uy tín của tác giả.

Thứ hai, quyền tài sản bao gồm:

+ Làm các tác phẩm phái sinh thông qua việc dịch tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, làm các tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.

+ Sao chép tác phẩm.

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng thông qua các phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc các phương tiện kỹ thuật khác.

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Đối với tất cả các quyền trên, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có thể độc quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền tài sản cho người khác theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đối với quyền về nhân thân, các chủ thể này chỉ được phép chuyển giao quyền công bố tác phẩm còn với các quyền khác thì sẽ độc quyền sử dụng. Các tổ chức, cá nhân khi được sử dụng các loại quyền này thì phải thực hiện nghĩa vụ xin phép, trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.