Sau khi người nộp đơn được chấp nhận bảo hộ. Các chuyên viên tiếp tục tư vấn và hỗ trợ cho người nộp đơn về việc quản lý và sử dụng tài sản trí tuệ của mình. Xử lý các hành vi vi phạm…