Làm thế nào để bảo hộ bản quyền của tác phẩm nhiếp ảnh.Quyền của tác giả đối với các tác phẩm nhiếp ảnh cũng được bảo hộ như với các tác phẩm khác nhưng trên thực tế các quyền này vẫn chưa thực sự được bảo hộ một cách thiết thực, dẫn đến tình trạng vi phạm bản quyền và những tranh chấp gây tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để bảo hộ quyền của mình.

Vậy làm thế nào để giảm bớt tình trạng này

Câu trả lời trước hết là phụ thuộc vào chính tác giả, bản thân các tác giả cần có ý thức bảo hộ quyển của mình đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra. Các tác giả nên xem xét việc đăng ký bản quyền đối với tác phẩm điện ảnh, đây có thể coi là cách tốt nhất để tác giả bảo hộ bản quyền tác phẩm trước các hành vi vi phạm nhất là trước sự xem nhẹ việc xử lý các hành vi vi phạm bản quyền đối với tác phẩm nhiếp ảnh của các cơ quan chức năng như hiện nay.

Theo đó, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm nhiếp ảnh có thể được thực hiện như sau:

Thứ nhất, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm nhiếp ảnh có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả đến Cục bản quyền tác giả Văn học – nghệ thuật hoặc nộp hồ sơ tại Sở văn hóa – thông tin nơi tác giả, trụ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc đóng trụ sở.

Thứ hai, hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo mẫu số 1 tại quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT cảu Bộ trưởng Bộ văn hóa – thông tin.
  • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả. Trong đó, một bản lưu lại Cục bản quyền tác giả và một bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký và gửi trả lại cho chủ thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký.
  • Giấy ủy quyền (trong trường hợp người nộp là người được ủy quyền)
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ (trong trường hợp người nộp hồ sơ được thừa hưởng quyền này do được thừa kế, được người khác chuyển giao hoặc được kế thừa.
  • Văn bản đồng ý của các tác giả nếu tác phẩm có đồng tác giả.

Thứ ba, người nộp đơn đăng ký quyền tác giả phải nộp đầy đủ phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Thứ tư, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục bản quyền tác giả  có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký.