bản đồ Việt Nam

Sửa đổi nhãn hiệu có hình mô phỏng bản đồ Việt Nam

Nhãn hiệu có hình mô phỏng bản đồ Việt Nam. Thông báo số 7296/TB-SHTT do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành ngày 27/8/2013 quy định về nhãn hiệu chứa hình ảnh mô phỏng bản đồ Việt Nam. Theo nội dung Thông báo, những nhãn hiệu có mô phỏng hình ảnh bản đồ Việt Nam phải thể Đọc tiếp