Bản Quyền Bị Đánh Cắp

Bản quyền Game của Việt Nam bị Trung Quốc đánh cắp.

       Sản phẩm của quá trình sáng tạo nhiều khi cũng không thể bảo vệ được một cách tốt nhất nếu tác giả không biết cách giữ gìn thành quả từ quá trình lao động sáng tạo đó. Với sự bùng nổ về công nghệ thông tin, nhiều công trình ứng dụng đã Đọc tiếp