bản quyền điện ảnh

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn bằng nhãn hiệu

Điện ảnh và vấn đề bản quyền

        Điện ảnh đang là “món ăn” tinh thần ngày càng bị xâm phạm về bản quyền diễn ra phổ biến và công khai. Mặc dù gần đây các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bản quyền. Nhưng thực tế sau khi bị xử lý một Đọc tiếp