Bảo Hộ Giống Cây Trồng

Bảo Hộ Giống Cây Trồng

   Giống cây trồng là gì? Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tình trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp Đọc tiếp