bảo hộ sáng chế

Đăng Ký Sáng Chế Và Những Điều Cần Biết

 1.Khái Niệm:  Sáng chế được hiểu đơn giản là giải pháp kỹ thuật được cụ thể hóa dưới dạng sản phẩm mới hay quy trình mới không phải nghiễm nhiên mà có.  Sáng chế được cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được: tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng Đọc tiếp

Những đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế

Trong quá trình tư vấn, công ty luật Trung tâm thương hiệu đã nhận được một số câu hỏi liên quan như: em có phát minh này, có được bảo hộ đối với sáng chế không ạ? Hay mình có phương pháp mới đề chữa một loại bệnh liệu có nên bảo hộ đối với Đọc tiếp