Các trường hợp sáng chế không được pháp luật bảo hộ

Các trường hợp sáng chế không được pháp luật bảo hộ

Các trường hợp sáng chế không  được pháp luật bảo hộ. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được pháp luật bảo hộ khi tác giả/ chủ sở hữu sáng Đọc tiếp