Cách viết bản mô tả sáng chế

Cách viết bản mô tả sáng chế

Cách viết bản mô tả sáng chế. Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một trong những tài liệu cần thiết khi tiến hành đăng ký sáng chế là bản mô Đọc tiếp