cấp lại văn bằng bảo hộ độc quyền

Cấp lại văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Cấp lại văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp.