Chả mực Hạ Long được trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý

Chả mực Hạ Long được trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý

       Chả mực Hạ Long được trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Trong thời gian gần đây, vấn đề hỗ trợ và phát triển tài sản sở hữu công nghiệp được quan tâm chú trọng. Điển hình là một hội thảo quốc tế vừa được diễn ra tại Việt Nam và có những Đọc tiếp