Chấm dứt thẩm định đơn đăng ký

Chấm dứt thẩm định đơn đăng ký

Chấm dứt thẩm định đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp trước thời hạn. Tất cả các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đều được Cục sở hữu trí tuệ xử lý theo những trình tự nhất định như sau: tiếp nhận đơn; thẩm định hình thức; công bố đơn hợp lệ; thẩm định nội Đọc tiếp