Chấm dứt thẩm định nội dung đơn đăng ký

Chấm dứt thẩm định nội dung đơn đăng ký

Chấm dứt thẩm định nội dung đơn đăng ký . Tất cả các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đều được Cục sở hữu trí tuệ xử lý theo những trình tự nhất định như sau: tiếp nhận đơn; thẩm định hình thức; công bố đơn hợp lệ; thẩm định nội dung(trừ đơn đăng ký Đọc tiếp