Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của các tổ chức, cá nhân đối với các tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Theo đó, các chủ thể sở hữu quyền tác giả không chỉ là những người đã sáng tạo ra tác phẩm mà còn là những người có quyền sở hữu đối Đọc tiếp