Cục sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu giúp cho doanh nghiệp, cá nhân có thể sử dụng độc quyền tên gọi, biểu tượng của sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp. Việc đăng ký nhãn hiệu được lập thành hồ sơ và do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam quản lý, xem xét và ra quyết Đọc tiếp