Đại diện SHTT tại HCM

Văn phòng đại diện Cục bản quyền tác giả TP Hồ Chí Minh

Khi nhắc đến cơ quan nào đăng ký bảo hộ quyền tác giả, chúng ta hay nhắc đến Cục bản quyền tác giả. Tuy nhiên, Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là văn phòng đại diện trục thuộc Cục  Bản quyền tác giả, có chức năng Đọc tiếp