Dệt may và TPP

12 nước thành viên đồng loạt công bố toàn văn Hiệp định TPP

12 nước thành viên đồng loạt công bố toàn văn Hiệp định TPP. Hiệp định TPP sau 05 năm nỗ lực đàm phán thì bước đầu cũng đã có kết quả khi được tất cả các nước thành viên nhất trí, đồng thuận. Đúng dịp trong 1 tháng sau khi kết thúc đàm phán, hiệp đình Đọc tiếp