Nội dung quyền tác giả

Tác phẩm nhiếp ảnh – Bảo vệ bản quyền (kỳ 1)

Tác phẩm nhiếp ảnh – Bảo vệ bản quyền (kỳ 1).  Tác phẩm nhiếp ảnh và quyền tác giả: Trong thời đại ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật hiện đại, bất kỳ ai cũng có thể ghi lại hình ảnh của thế giới quan xung quanh mình trên một Đọc tiếp

Quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Theo quy định của pháp luật, quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền dịch tác phẩm và tác phẩm dịch

Quyền dịch tác phẩm và tác phẩm dịch. Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn. Do đó, tác phẩm dịch là một tác phẩm phái sinh.

Nội dung quyền tác giả

Nội dung quyền tác giả. Một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học….khi được đình hình dưới một hình thức vật chất nhất định thì người sáng tạo ra nó sẽ đương nhiên được bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.