Xâm phạm nhãn hiệu Phở Hùng

Vi phạm nhãn hiệu Phở Hùng

Từ vụ vi phạm nhãn hiệu Phở Hùng tại TP. Hồ Chí Minh có thể nhận thấy, các tổ chức, cá nhân khi bắt đầu sản xuất, kinh doanh một hàng hóa, dịch vụ thường mong muốn sử dụng một nhãn hiệu gần giống với những nhãn hiệu đã trở nên quen thuộc với người Đọc tiếp