Thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả. Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả là khoảng thời gian mà pháp luật quy định, trong khoảng thời gian này thì pháp luật sẽ  bảo hộ các quyền cho chủ sở hữu của quyền liên quan. Theo điều 34 luật sở hữu trí tuệ thì thời hạn bảo hộ quyền liên quan được quy định như sau:

  • Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.
  • Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.
  • Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.
  • Thời hạn bảo hộ của các quy định trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan.