Tính thống nhất của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệpGiai đoạn đầu tiên trong quá trình thực hiện thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đó là thẩm định hình thức đơn đăng ký.

Thẩm định hình thức đơn đăng ký là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đơn, từ đó đưa ra kết luận là đơn có hợp lệ về mặt hình thức hay không.

Kiểm tra tính thống nhất của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một việc được tiến hành trong quá trình thẩm định hình thức đơn đăng ký. Tính thống nhất của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hiểu là một đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì chỉ được cấp văn bằng bảo hộ cho một kiểu dáng nhất định. Trừ các trường hợp sau:

  • Các kiểu dáng công nghiệp của một bộ sản phẩm gồm nhiều sản phẩm thể hiện ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích;
  • Một kiểu dáng công nghiệp kèm theo một hoặc nhiều phương án là biến thể của kiểu dáng công nghiệp đó, theo ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó.