Khi nhắc đến cơ quan nào đăng ký bảo hộ quyền tác giả, chúng ta hay nhắc đến Cục bản quyền tác giả. Tuy nhiên, Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là văn phòng đại diện trục thuộc Cục  Bản quyền tác giả, có chức năng tham mưu, tác nghiệp giúp Cục trường Cục Bản quyền tác giả quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan. Vậy, chức năng của Văn phòng này bao gồm những việc gì?

Hãy gọi ngay đến Trung tâm thương hiệu để được tư vấn miễn phí!

          Văn phòng đại diện có trụ sở đặt tài Thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu riêng.

          Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả thành phố Hồ Chí Minh gồm:

 1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các qui định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;
 2. Tổ chức triển khai các chủ trương, biện pháp công tác của Cục trưởng. Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, hội thảo về quyền tác giả, quyền liên quan theo phân công của Cục trưởng;
 3. Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, hoạt động của Văn phòng gửi Cục trưởng theo định kỳ (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm) và đột xuất;
 4. Tham gia góp ý đối với các dự án về chiến lược, pháp luật, cơ chế, chính sách do các phòng chức năng, nghiệp vụ của Cục Bản quyền tác giả chủ trì dự thảo;
 5. Hướng dẫn, thụ lý hồ sơ, đề xuất ý kiến về việc cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan chuyển phòng Thông tin quyền tác giả trình Cục trưởng xem xét, quyết định;
 6. Phối hợp với Văn phòng Cục và các phòng chức năng, nghiệp vụ và Văn phòng đại diện Cục tại thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có việc thụ lý hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, giải quyết khiếu nại tố cáo;
 7. Quản lý lao động, tài chính và tài sản được giao theo qui định của pháp luật và qui định của Cục trưởng;
 8. Thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan theo qui định của Bộ Tài chính và hàng tháng chuyển tiền lệ phí ra Văn phòng Cục Bản quyền tác giả trong tuần thứ hai của tháng tiếp theo;
 9.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
  Liên hệ 0978938505 hoặc Email: luatsubanquyen@gmail.com để được tư vấn!!