Quy trình đăng ký nhãn hiệu

Quy trình đăng ký nhãn hiệu. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Pháp luật không bắt buộc các tổ chức cá nhân phải đăng ký thì mới được sử dụng nhãn hiệu.

Tuy nhiên, nếu nhãn hiệu không được đăng ký thì nhãn hiệu có thể bị rơi vào tay cá nhân, tổ chức khác nếu họ tiến hành đăng ký nhãn hiệu đó. Vì vậy, để bảo vệ nhãn hiệu mà mình sử dụng, các tổ chức, cá nhân cần chủ động trong việc đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ mà mình sản xuất hoặc kinh doanh.

Quy trình thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu thông thường sẽ mất một khoảng thời gian là từ 12 đến 14 tháng, trong đó, bao gồm các giai đoạn sau:

Thứ nhất, thẩm định hình thức: giai đoạn này, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành xem xét hồ sơ về: số lượng tài liệu, hình thức các tài liệu trong hồ sơ và nội dung của các tài liệu. Thời gian thực hiện hoạt động này sẽ kéo dài từ khoảng 1 đến 2 tháng. Trong đó 1 tháng được quy định là thời gian thẩm định hình thức. Trong thời gian này, người nộp đơn có thể nộp tiến hành việc sửa chữa, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của cục sở hữu trí tuệ hoặc do chính họ chủ động. Lúc này, thời gian thẩm định hình thức sẽ được kéo dài thêm 01 tháng kể từ ngày Cục sở hữu trí tuệ tiếp nhận tài liệu bổ sung.

Kết quả của giai đoạn này, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong trường hợp này, người nộp đơn sẽ tiến hành sửa chữa, bổ sung tài liệu trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có thông báo. Nếu sau khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung tài liệu, Cục sở hữu trí tuệ vẫn ra quyết định thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn, người nộp đơn sẽ tiến hành sửa chữa, bổ sung tài liệu lần thứ hai. Nếu đơn đã nộp vẫn tiếp tục bị ra dự định từ chối chấp nhận đơn, người nộp đơn có thể thực hiện khiếu nại đối với quyết định này của Cục.

Thứ hai, công bố đơn hợp lệ: Trong trường hợp Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo này sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Thứ ba, thẩm định nội dung. Giai đoạn này có thể kéo dài từ 9 – 10 tháng kể từ ngày đăng công báo. Giai đoạn này sẽ xem xét khả năng cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Sau khi giai đoạn này, Cục sở hữu trí tuệ sẽ quyết định việc cấp hay từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

2 thoughts on “Quy trình đăng ký nhãn hiệu

Trả lời