Dự án xây dựng ngân hàng dữ liệu sáng chế khoa học

Tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc) ngày 27/11, nhiều ý kiến của các đại biểu là các nhà hoa học, các sinh viên, nghiên cứu sinh khoa học đã đề ra dự án xây dựng một ngân hàng dữ liệu sáng chế khoa học vừa để trao đổi thành quả nghiên cứu khoa học, vừa để thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

Diễn đàn sẽ kết nối 1.000 trung tâm kiểm thử, các phòng thí nghiệm tại các trường, các sở, các doanh nghiệp làm nơi các nhà khoa học, các bạn sinh viên tiến hành thí nghiệm, kiểm định sản phẩm. 400 quỹ đầu tư trong nước và trên thế giới để hỗ trợ nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm với khoảng 84,000 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng chế. 

Nếu dự án thành công, sẽ tạo điều kiện rất lớn để phát triển khoa học công nghệ của nước ta.