Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận. Nhãn hiệu là khái niệm dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức khác nhau. Trong quá trình sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Lúc này, nhãn hiệu mà các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng đó gọi là nhãn hiệu chứng nhận.

Để sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, các tổ chức, cá nhân phải được sự cho phép của chủ thể sở hữu nhãn hiệu trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã được nêu trong quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận .

Cũng giống như nhãn hiệu thông thường, chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận phải thực hiện việc đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu này. Trong đó, người có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận là các tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận phải có đầy đủ các thông tin:

+ Mẫu nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Trong đó, mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yêu tố cấu thành, nếu nhãn hiệu có từ ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ ngữ đó phải được phiên âm, nhãn hiệu có từ ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng việt. Hàng hóa dịch vụ phải được sắp xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo thỏa ước Ni-xo về phân loại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có đầy đủ các nội dung:

Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận.

Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Các đặc tính của hàng hóa/dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu.

Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu.

Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu nếu có.

Trả lời