Bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế là tài liệu quan trọng bắt buộc phải có trong thành phần hồ sơ đăng ký sáng chế. Bản mô tả đòi hỏi phải bộc lộ được bản chất của sáng chế cũng như những điểm mới cần được bảo hộ của sáng chế.

Ý nghĩa của bản mô tả sáng chế là để cơ quan sáng chế có thể hiểu được bản chất của sáng chế cần đăng ký và điểm mới của nó; trên cơ sở đó mới có thể xác định được sáng chế có đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ hay không; cũng như là cơ sở để xác định những sáng chế đăng ký sau hoặc các sản phẩm, phương pháp khác trên thị trường có xâm phạm sáng chế đã được bảo hộ hay không.

Một bản mô tả sáng chế cần có những nội dung cơ bản sau:

  1. Tên sáng chế:

Yêu cầu:

– Tên sáng chế phải phù hợp với đối tượng yêu cầu bảo hộ.

– Ngắn gọn, rõ ràng và không mang tính quảng cáo

  1. Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập:

Yêu cầu:

– Chỉ ra lĩnh vực kỹ thuật cụ thể mà sáng chế được sử dụng.

  1. Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

Yêu cầu:

– Chỉ ra một số giải pháp kỹ thuật khác trùng hoặc tương tự về lĩnh vực kỹ thuật với sáng chế yêu cầu bảo hộ để làm cơ sở so sánh.

– Chỉ ra đặc điểm cơ bản và một số hạn chế của các giải pháp kỹ thuật trên sẽ được sáng chế khắc phục.

– Chỉ ra nguồn thông tin về các giải pháp kỹ thuật đó.

  1. Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Yêu cầu:

– Phải nêu được mục đích của sáng chế, một cách khách quan, cụ thể, không được nêu chung chung hay mang tính quảng cáo.

– Phải nêu được phương pháp kỹ thuật mà nhờ đó sáng chế đạt được mục đích đề ra.

  1. Mô tả vắn tắt các hình vẽ

Yêu cầu:

– Liệt kê các hình ảnh, bản vẽ để có thể hiểu được sáng chế một cách dễ dàng.

  1. Mô tả chi tiết sáng chế

Yêu cầu:

– Phải mô tả các dấu hiệu đăc trưng của sáng chế sao cho người có hiểu biết trung bình trong ngành có thể thực hiện được sáng chế và phải tương ứng với yêu cầu bảo hộ.

– Các thuật ngữ được sử dụng phải dễ hiểu và dùng thống nhất trong toàn bộ bản mô tả.

  1. Yêu cầu bảo hộ

Yêu cầu:

– Chỉ ra được phạm vi và khối lượng bảo hộ của sáng chế.