Đăng ký trực tuyến

Hầu hết các tài sản trí tuệ đều không bắt buộc phải đăng ký. Tuy nhiên, việc đăng ký ở hầu hết các đối tượng đều được pháp luật khuyến khích thực hiện. Việc đăng ký và có giấy chứng nhận bảo hộ sẽ giúp cho người đăng ký loại bỏ nghĩa vụ chứng minh khi có tranh chấp