Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu

Dựa vào nhu cầu và thực tế của việc sử dụng nhãn hiệu mà hiện này thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu từ chủ thể này sang chủ thể khác được thực hiện rất nhiều tại Cục SHTT. Theo quy định của Luật SHTT, việc chuyển nhượng được hiểu là “Việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản”. Để hợp đồng chuyển nhượng này có hiệu lực với các bên thứ ba, thì cần thiết phải đăng ký hợp đồng chuyển nhượng tại Cục SHTT.

Có hai hình thức chuyển nhượng được áp dụng:

  • Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu: Chính là việc chuyển nhượng toàn bộ/hoặc một phần quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho người khác.
  • Chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi là li – xăng nhãn hiệu): Tức là chỉ chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu theo lãnh thổ/khu vực nhất định, không chuyển nhượng quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo hình thức trên cơ bản là giống nhau:

  • Tờ khai chuyển nhượng nhãn hiệu (*);
  • Hợp đồng chuyển nhượng/hợp đồng li-xăng nhãn hiệu (**);
  • Văn bẳng bảo hộ nhãn hiệu bản gốc (***);
  • Giấy ủy quyền (****) nếu nộp đơn thông qua Đại diện SHCN.

Chi tiết hồ sơ:

(*) Tờ khai được áp dụng theo biểu mẫu Phụ lục D – Mẫu số: 01-HĐCN tại thông báo số: 11222/TB-SHTT. Trong tờ khai cần xác định được tên và địa chỉ của các bên tham gia vào quá trình chuyển nhượng, bên nào sẽ đứng tên chủ đơn (bên nhận chuyển nhượng) và bên thứ hai (bên chuyển nhượng)/tên và địa chỉ của Đại diện SHCN (nếu có)/số văn bằng chuyển nhượng/phí lệ phí/tài liệu.

(**) Hợp đồng chuyển nhượng Chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo, tuy nhiên bắt buộc phải có các thông tin trong hợp đồng như: Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng/Căn cứ chuyển nhượng/Giá chuyển nhượng/Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

(***) Là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có yêu cầu chuyển nhượng;

(****) Là văn bản theo mẫu của Chúng tôi.

Facebook messengerFacebook messenger